Uslovi korišćenja - Mladost Leskovac

Uslovi korišćenja za Mladost Leskovac

Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: 26. septembar 2023. godine.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što koristite našu uslugu.

Interpretacija i Definicije

Interpretacija

Reči čiji je početno slovo napisano velikim slovom imaju definicije definisane u sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih uslova i odredbi:

  • Affiliate znači pravno lice koje kontroliše, koje je pod kontrolom ili koje je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde se “kontrola” odnosi na posedovanje 50% ili više akcija, vlasničkog interesa ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa pri izboru direktora ili druge upravljačke vlasti.
  • Država se odnosi na: Srbiju
  • “Kompanija” (navedena kao “Kompanija”, “Mi”, “Naša” ili “Naše” u ovom Ugovoru) odnosi se na Mladost Leskovac, Puškinova bb, 16000, Srbija.
  • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što su računar, mobilni telefon ili digitalna tableta.
  • Usluga se odnosi na Veb stranicu.
  • Uslovi korišćenja (takođe nazivani ‘Uslovi’) podrazumevaju se ovi Uslovi korišćenja koji čine celokupni sporazum između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovaj sporazum o Uslovima korišćenja je kreiran uz pomoć besplatnog generatora Uslova i odredbi.
  • Usluga društvenih medija trećih strana označava bilo koje usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje mogu biti prikazane, uključene ili dostupne putem Usluge.
  • Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, kada je to primenljivo.

Prihvatanje

Ovo su Uslovi korišćenja koji regulišu upotrebu ove Usluge i sporazum koji važi između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi korišćenja definišu prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljeni su Vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge osobe koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem Usluge pristajete da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova korišćenja, tada ne smete pristupiti Usluzi.

Tvrdite da imate preko 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge takođe zavise od Vašeg prihvatanja i poštovanja Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem Vaših ličnih informacija prilikom korišćenja Aplikacije ili Veb stranice, i informiše Vas o Vašim pravima u vezi sa privatnošću i načinima na koje zakon štiti Vaše podatke. Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti pre nego što koristite našu Uslugu.

Linkovi ka drugim veb stranicama

Nasa Usluga može sadržavati linkove ka veb sajtovima trećih strana ili uslugama koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu nad, i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana. Dodatno priznajete i saglasni ste da Kompanija neće biti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili tvrdi da je uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ili putem takvih veb sajtova ili usluga.

Preporučujemo da pročitate uslove korišćenja i politike privatnosti bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana koje posetite.

Prekid

Mi možemo odmah obustaviti ili raskinuti Vaš pristup, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, ako prekršite ove Uslove korišćenja.

Po raskidu, Vaše pravo korišćenja Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti, ukupna odgovornost Kompanije i njenih dobavljača po bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaše ekskluzivno sredstvo za sve navedene slučajeve će biti ograničeno na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ukoliko niste kupili ništa putem Usluge.

Do maksimalne mere dozvoljene primenljivim zakonom, u nijednom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka profita, gubitka podataka ili drugih informacija, prekida poslovanja, lične povrede, gubitka privatnosti proizašlih iz ili na bilo koji način povezani sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera trećih strana i/ili hardvera trećih strana koji se koristi sa Uslugom, ili na drugi način u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač bio obavešten o mogućnosti takvih šteta i čak i ako sredstvo za ispravku ne uspe u svojoj osnovnoj svrsi.

Neki državni zakoni ne dozvoljavaju isključenje podrazumevanih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primenjivati. U tim državama, odgovornost svake strane će biti ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

"KAKO JE" i "KAKO JE DOSTUPNO" Ograničenje odgovornosti

Usluga vam se pruža ‘KAKO JE’ i ‘KAKO JE DOSTUPNO’, sa svim nedostacima i greškama, bez ikakvih garancija. U maksimalnoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava, kao i svojih i njihovih respektivnih licencodavaca i pružalaca usluga, izričito odbacuje sve garancije, bilo da su izričite, implicirane, zakonske ili druge, u vezi sa Uslugom, uključujući sve podrazumevane garancije o prodaji, odgovarajućoj nameni, naslovu i nenarušavanju, kao i garancije koje mogu proizaći iz uobičajenog poslovanja, izvođenja, upotrebe ili trgovinske prakse. Bez ograničenja gore navedenog, Kompanija ne pruža nikakvu garanciju ili obavezu, i ne daje nikakavu vrstu izjave da će Usluga zadovoljiti vaše zahteve, postići bilo koje planirane rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljiti bilo koje standarde performansi ili pouzdanosti ili biti besprekorna, niti da će bilo kakve greške ili nedostaci biti ispravljeni ili da mogu biti ispravljeni.

Bez ograničenja navedenog, ni Kompanija ni bilo koji dobavljač Kompanije ne daje nikakvu vrstu izjave ili garancije, izričite ili implicirane, u vezi sa:  radom ili dostupnošću Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda koji se na njoj nalaze;  da će Usluga biti neprekidna ili bez grešaka; u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili aktuelnosti bilo kakvih informacija ili sadržaja dostavljenih putem Usluge; ili  da su Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-poruke poslate od strane Kompanije ili u njeno ime, bez virusa, skripti, trojanskih konja, crva, malvera, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenti.

Neka zakonodavstva ne dozvoljavaju isključenje određenih vrsta garancija ili ograničenja primenljivih zakonskih prava potrošača, tako da neka od ovih isključenja i ograničenja možda neće važiti za vas. Međutim, u takvom slučaju isključenja i ograničenja navedena u ovoj sekciji će se primenjivati u najvećoj mogućoj meri u skladu sa primenljivim zakonom.

Pravo koje se primenjuje

Zakoni zemlje, isključujući njena pravila o sukobu zakona, će upravljati ovim Uslovima i vašim korišćenjem Usluge. Vaše korišćenje Aplikacije takođe može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakve zabrinutosti ili spor u vezi sa Uslugom, pristajete da prvo pokušate neformalno rešiti spor kontaktirajući Kompaniju.

Za korisnike iz Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač iz Evropske unije, imate pravo na obavezne odredbe zakona zemlje u kojoj ste rezident.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država

Dajete izjavu i garanciju da  se ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu vlade Sjedinjenih Američkih Država ili koja je od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država označena kao ‘zemlja koja podržava terorizam’, i  da niste navedeni na bilo kojoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država koja zabranjuje ili ograničava strane subjekte.

Podeljivost i odricanje

Podeljivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neprovedivom ili nevažećom, takva odredba će biti izmenjena i tumačena kako bi se ostvarili ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj meri u skladu sa primenljivim zakonom, a preostale odredbe će ostati u punoj snazi i efektu.

Odricanje

Osim kako je ovde predviđeno, neispunjenje prava ili zahtev za izvršenje obaveze u skladu sa ovim Uslovima neće uticati na sposobnost strane da kasnije ostvari to pravo ili zahteva takvo izvršenje, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo koje kasnije povrede.

Prevod i tumačenje

Ovi Uslovi korišćenja mogu biti prevedeni ako smo ih stavili na raspolaganje Vama na našoj Usluzi. Slažete se da će originalni engleski tekst prevladati u slučaju spora.

Izmene ovih Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo, po našem isključivom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako izmena bude značajna, uložićemo razumne napore da obezbedimo najmanje 30 dana prethodnog obaveštenja pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta čini značajnu promenu će biti određeno prema našem isključivom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenjem naše Usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti obavezani reviziranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, molimo vas da prestanete koristiti veb stranicu i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati:

  • Putem telefonskog broja: +381 (0)16 243 073
Scroll to Top