За нас

За нас

 

„МЛАДОСТ“ е един от най-големите и най-значителни производители на строителен материал в региона, известно име на пазара, синоним за качествени керемиди и блокове за зидане и междуетажни конструкции, които със своето качество са намерили път до доволните потребители на цялата територия на Сърбия и Косово, както и на пазарите на Македония, България, Румъния, Албания, Черна гора,…

Компанията съчиняват три фабрики, стратегически разположени в южната част на Сърбия:

ИГМ МЛАДОСТ ДОО, Лесковац

Производство на керемиди

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Мала Плана

Производство на блокове

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Сталаћ

Производство на блокове

ИГМ МЛАДОСТ-РАД ДОО, Власотинце

Производство на блокове

В периода от 2007 до 2010 година непрекъснато са реализирани големи инвестиции в тези фабрики. Особено значителни са инвестициите в най-съвременната технология и оборудване, след това в строителните обекти, организацията, осъвременяването на всички процеси в дейността, маркетинга, човешките ресурси. Благодарение на посочените инвестиции, от година на година се стига до повишаване обема на производството, което е съпътствано с адекватно разширяване на пазара и с увеличено търсене на изделията „Младост“.

С последната инвестиция към края на 2010 и в началото на 2011 година, инвестиционният цикъл е коронясан с монтиране на ключовото оборудване, което ще подобри значително качеството, количеството и асортимента на продукцията, всичко с цел задоволяване потребностите на нашите купувачи.

„МЛАДОСТ“ – индустрия на груби керемиди, обединява три фабрики в южната част на Сърбия в едно припознато и известно име, преди всичко с качеството на своите продукти. Във фабриката в Лесковац се произвеждат керемиди, докато във фабриките в Топлишка Мала Плана и във Власотинце се произвеждат блокове за зидане и междуетажни конструкции. Големия си авторитет „Младост“ основава на своята стогодишна традиция. С основаването на фабрика за производство на керамични продукти през 1911 година са положени основите на съвременото производство на строителен материал от глина. Най-високият комин в Лесковац се намира тъкмо в тази фабрика и е символ на традицията и свидетелство за вещината, постояността и красотата на строителното съзидание.

Начало на нашия успех

Производството на строителен материал от глина в околността на Лесковац, Власотинце и в поречието на река Топлица е старо колкото и присъствието на човешки общности по тези места.

Изоболието от качествена суровина са ползвали строителите на древните царства, оставяйки паметници на своето строително умение. На прехода между антиката и средния век е създаден Царичин град край Лебане, най-старият паметник на архитектурата в Южна Сърбия. Традицията на производство на тухли от византийския период продължава и през средния век, в който настават много произведения на сакралната архитектура, предимно в поречието на Топлица. От тези древни времена до днес са настъпвали промени в собствеността и организацията, но не и промени във изкуството за изроботка на продукти от глина, която както и червения й цвят се е показала по-устойчива от много обществени системи и епохи.

Тъкмо на основите на тази дълга и богата традиция в производството на керамични продукти в тези краища, на най-атрактивните локации са никнали фабриките в Лесковац, Власотинце и Топлишка Мала Плана.
Младост днес

Днес те са изключително модерни фабрики. С големи инвестиционни влагания в трите фабрики е въведено най-съвременно оборудване и технология, която заедно с изключително качествената суровина и с професионалната работна ръка дава възможност за производство, удовлетворяващо най-строгите изисквания за качество, икономично и семпло строителство. Благодарение на идеалния минерален състав на суровината, всички продукти, освен изключителните физико-механични характеристики, имат интензивен червен цвят, по който се различават от всички други продукти от този вид. Заради тези свойства всички наши продукти бързо са завладяли много пазари. Без произведените във фабриките „Младост“ продукти днес е трудно и да си представим съвременото строителство в Сърбия, България, Македония, Румъния, Албания, Черна гора,…

ИГМ МЛАДОСТ, ЛЕСКОВАЦ

1911 година – с основаването на „Керамична фабрика Рафайлович, Соколович и Беяз“ са положени основите на съвременната индустрия на строителен материал от глина. Огромната сграда на така наречената „стара тухларница“ с най-висок комин в Лесковац и днес представлява един от реперите на града. Керемидата, която се произвеждала в миналия век в Лесковац, със знак на слон и със своята припознатост, с интензивния си червен цвят и днес украсява покривите на Лесковац, Ниш, Враня, Скопие и на много други близки и далечни градове.

Традиционните методи за моделиране на глината са прилагани все до 1974 година, когато е построено ново хале със съоръжения и машини за производство на керемиди и блокови стоки, съвременни за този период на историята. Обаче, отделни сегменти на тогавашното производство и по-нататък се основавали на мануелната работа и с голям брой работници, без детайлно съзиарне на възможностите за повишаване на качеството и количеството на продукцията.Tradicionalne metode oblikovanja gline primenjivane su sve do 1974. kad je izgrađena nova hala sa uređajima i mašinama za proizvodnju crepa i blokovske robe, savremenim za taj period istorije. Međutim, pojedini segmenti tadašnje proizvodnje su se i dalje zasnivali na ručnom radu i primeni velikog broja radnika, bez detaljnog sagledavanja mogućnosti povećanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje.

1928 година – след като напуска дружеството един от собствениците му – Михайло Соколович, фабриката получава ново название „Керамична фабрика Рафайлович и Беяз“.

След Втората световна война прераства в ОП „Победа“ – индустриално предприятие за керемиди и тухли, чиито продукти ще станат известни в стара Югославия.

1997 година – извършена е подялба на предприятието на няколко малки, специализирани за производство на отделни видове строителен материал. Така се създава ОП „МЛАДОСТ“ като екип от млади, трудолюбиви и мотивирани хора, които искат да се върнат на своите стари пазари и да се представят на нови. Тогавашният период се отличава със стабилност в дейността и с умерено развитие, в унисон с обществените обстоятелства.

2003 година – с приватизирането си предприятие „МЛАДОСТ“ става акционерно дружество, а ръководството и заетите получавт нов стимул за по-нататъшен напредък и развитие.

От този момент до 2008 година се работи върху непрекъснатото подобряване на качеството и капацитета на производството, а фирмата ИГМ „МЛАДОСТ“ изцяло се насочва към производството на керемиди. Компанията използва същия период за приемане и професионало усъвършенстване на нови кадри в основните производствени профили: технология, машинство и електроника.

2008 година – започва нова ера с ремонта на фабриката, който представлява значителна крачка в осъвременяването на производствения процес, особено в първичната преработка, с въвеждането на най-съвременни мелници с голям капацитет за финна преработка на глината, както и голям напредък в слагането и разлагането на сухи и печени стоки, а особено в пакетирането на продуктите при пълна автоматизация на процеса. Също така, в първата фаза на реконструкцията се акцентува върху осъвременяването и автоматизацията на процеса за сушене и печене на продуктите, и то с най-съвременни системи за следене и контрол на процеса. С това до голяма степен са подобрени условията за работа и е хуманизиран трудът.

В началото на 2011 година – втора част от ремонта с доизграждане на хале за сурово производство, което се основава на поставяне на нов екструдер от немския производител „Handle“ и инсталиране на нови двуглави преси от италианската фирма „Bongioanni“, които се нареждат сред най-съвременните в тази област. Приложението на тази съвременна и високо контролирана технология пряко влияе върху качеството на продуктите в смисъл на физико-меканични характеристики, както и върху естетиката им, с което се задоволяват изискванията на все по-избирливия пазар.

ИГМ МЛАДОСТ – ТМП

2006 година – извършена е приватизация на ИГМ „7 ЮЛИ“ в Топлишка Мала Плана, която дотогава е работила като обществено предприятие. От този ден фабриката работи под название ИГМ „МЛАДОСТ-ТМП“ ДОО.

Веднага след приватизацията, вече през 2006 година започва ремонт на фабриката:

2006-07: направена е комплектна автоматична линия за слагане и разлагане на продуктите, вградена е напълно нова фина мелница от реномирания немски производител „Haendle“, извършена е реконструкция на пещите и са вградени нови горилни групи. Инсталирана е система за надзор на температурата и останалите параметри в пещите и сушилнята, 6 вентилационни групи за сушилнята, компресор с високо налягане и е направена нова мрежа за развеждане на компримован вездух.

Построено е и ново производствено хале за складиране на съоръженията за разлагане на продукти.

2008 година – извършена е реконструкция на линията за моделиране, преправена е пресата в система с два изхода и е вградено автоматично товарене на суровите продукти във вагоните на сушилнята. Увеличен е броят на вентилационните групи в сушилнята и е извършена автоматизация на комплектната линия за моделиране, товарене на суровите продукти и стоварване на сухите стоки. Вградена е мелница с по-голям капацитет, след това още един компресор с високо налягане, както и нов трафопост от 630 KW.

2009-2010 година – вградени са следните съоръжения: груба мелница Bedeschi, екструдер Bedeschi, вентилатор за димни газове, система за рециркулация на димните газове от пещите. Извършена е реконструкция на първичната преработка.

С тези инвестиции и техническо-технологически начинания е създадена възможност за производство на изключително качествени продукти със същевременно увеличаване на капацитетите, поради което ИГМ МЛАДОСТ-ТМП се нарежда сред най-големите производители на блокови стоки в Сърбия.

2010 година – открито е ново находище на твърде качествена глина, коята дава възможност за правилен подход към експлоатацията, при наличието на съответен път за безпрепятствен транспорт. Построен е нов басейн за мазут от 1000 м3 и е асфалтирано 10 000 м3 пространство за складиране на готовите продукти; построена е нова управителна сграда, извършен е ремонт на помещенията на техническите служби и на столовата за работниците в производните халета.

ИГМ МЛАДОСТ – РАД, ВЛАСОТИНЦЕ

Фабриката ИГМ „РАД“ във Власотинце все до 06. 11. 2006 година е работила като обществено предприятие, когато е приватизирана. От този дата насам фабриката работи под названието ИГМ „МЛАДОСТ РАД“ АД.

В периода преди приватизацията е произвеждала блокови стоки (около 5 500 000 бройки годишно) и керемиди (около 2 000 000 бройки), които е пласирала предимно на местния пазар.

2007 година – започват подготовките за ремонт на фабриката, всичко с цел производството да се подобрява и осъвременява.

2008 година – ремонтът е завършен.

2009 година – начало на производството по новата технология. С този ремонт фабриката е станала технологически съвременна, автоматизирана и роботизирана, което е условие за производство на строителен материал в съзвучие с пазарните изисквания и потребностите на купувача. Конкретни инвестиционни начинания са: напълно нова производствена линия, нови мелници за първична и вторична преработка от производителя BONGIOANNI, най-нов тип преса от производителя BEDESCHI, най-нови роботи от японския производител FANUK, комплектно автоматизиран процес на линията за сурово моделиране, сухото слагане на стоките в сушилнята и линията за разлагане на печените продукти, комплектно ремонтирана и съвременна сушилня.

Като резултат от всичко посочено, ИГМ „МЛАДОСТ РАД“ АД днес произвежда гитер 5, гитер тухла, фасадна тухла, ферт гредички 14, термоблок, кух блок 5 и вентилационен блок. Фабриката същевременно е техническо-технологически подготвена да отговори и на други съвременни тенденции и на изискванията на пазара.

В нашите фабрики се използва изключитено качествена глина, която е била предмет на проучвания на Института за проучване на материали в Белград.

ИЗВАДКИ ОТ НАУЧНИЯ ТРУД

„ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ТУХЛАРСКИТЕ СУРОВИНИ В ЮЖНА СЪРБИЯ“
Д-р Загорка Радивоевич, дипл.инг.технол. Милица Арсениевич, Дипл инг. технол. Милош Васич, дипл.инг.технол.

В научния труд са представени резултатите от изследванията на качеството на три тухларски суровини в Южна Сърбия: от находището край Лесковац, от находището край Власотинце и от находището край Мала Плана. Изследванията обхващат химическите, минералните, гранулометрийните и керамично-технологическите характеристики на представителни мостри от посочените находища. В труда е дадена и оценка на суровината от аспект на качеството на тухларските продукти, енергийната ефикасност и екологичните параметри.

УВОД

Основните суровини за производство на тухларски продукти са глината и други нерудни изкопаеми. Геологическите изледвания и проучвания на суровините в Сърбия се извършват по общвалидния метод и предписанията, които дават достатъчно данни за качеството и количеството на суровините. Въз основа на тези данни се взима решение за експлоатация.

Не съществува строителен материал, който може да замести тухларските продукти в смисъл на твърдина, шупливост, изолационна способност, постояност, огнеупорност, отпорност на атмосферни влияния и корозия, постоянност на формата и възможност за осъществяване на разновидност в строенето. Покрай посочените положителни особености на този строителен материал, производството и употребата на тухларски продукти са продиктувани и от все по-голямата необходимост от опазване на околната среда, а с това и опазване на условията за живот, работа и здравето на хората.

Южна Сърбия има развито производство на различен асортимент глинени изделия. В секциите за производство на глинени изделия: МЛАДОСТ ДОО, Лесковац, МЛАДОСТ РАД ДОО, Власотинце и МЛАДОСТ-ТМП, Мала Плана, са пуснати в оборот съвременни високоавтоматизирани технологични ленти. Тяхната работа се осланя на качеството на местната суровинна база. В труда е дадена оценка на суровините от аспект на качеството на продукта, енергийната ефикасност и екологичните параметри.

КАЧЕСТВО НА ГЛИНЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Въз основа на резултатите от изследването на глинените суровини в Южна Сърбия може да се направи заключение, че със съвременно производство могат да се получат:

Глинени продукти с широк асортимент (керемиди, фасадни тухли и блокове, глинени продукти за зидане на вътрешни стени, тавански елементи, шуплести глинени продукти и др.
Продукти с високи естетични свойства, интензивен червен цвят,
Продукти без появата на сол и дефекти от вар,
Продукти с висока механична издръжливост
Продукти, които осигуряват добра отпорност на пожар и отлични термични и акустични свойства на обекта.

Малкият процент или липсата на карбонати показват отсъствието на вредни действия на варовика върху печените продукти.

Механичните характеристики на печените продукти са високи.

ЕНЕРГИЙНА ЕФИКАСНОСТ

Резултатите от изследванията на керамично-технологическите характеристики на мострите показват, че търсената температура на печене е сравнително ниска, 830 – 9000 градуса. Ниската температура на печене значително намалява специфичния разход на енергия в процеса на печене и повишава енергийната ефикасност на процеса. За сравнение, търсената температура на печене за глинените продукти в секциите в Сърбия е 950 – 10500 градуса.

Добрата еластичност на изследваните мостри дава възможност за производство на глинени продукти с по-тънки стени, относно с по-малка маса, което намалява употребата на суровини и разхода на енергия на единица нормален формат.

ЕКОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

Предпазване на жизнената среда от замърсяване се изисква от съвремените производствени процеси. Производството на глинени продукти позволява използване на отпадъчни материали. Проучваните суровини може да се смесват с отпадъчни материали при проектиране на оптимална смес за определен артикул.

В процеса на печене се изпускат газове от горивото и от суровините. Така се явява HF, SO3, SO2, HCL, CO2 и др. Тази проблематика изисква сериозно проучване на съвкупните емисии и необходимите мерки.

Обаче, на базата на раезултатите от проучванията на химическия състав на суровините в Южна Сърбия няма условия за по-значителна емисия, понеже съдържанието на компонентите, които изпускат вредни газове в процеса на печене е минимално или почти го няма. Дори и съдържанието на карбонати в суровините е малко, така че почти и няма CO2, който изпускат суровините.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глинените суровини в Южна Сърбия, чиито мостри са изследвани, представляват значителна суровинна база за производство на различен асортимент продукти с високи естетични и физико-механични характеристики. Особеностите на суровините дават възможност за енергийно ефикасно производство в съвременните секции. Суровините могат да се считат за качествени и от аспект на все по-строгите екологични изисквания.