Rreth nesh

Rreth nesh

Mlladost është një ndër prodhuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm në regjion,emër I njohur në treg,sinonim për tjegullat kualitative dhe blloqeve për realizimin e muraturave për tamponim,ndarës-muratura që nuk lejojnë kalimin e nxehtësisë nga një ambient në tjetrin të cilat me kualitetin e tyre kan gjetur rrugën deri te konsumatorët në tër teritorin e Serbisë, Kosovës, Maqedonis, Bullgaris, Rumanis, Shqipëris, Malit të zi,….

Kompanin e përbëjn tri fabrika strategjike që gjinden në jug të Serbisë:

IGM MLADOST d.o.o., Leskovac

Prodhimi i tjegullave

IGM MLADOST-TMP d.o.o., Mala Plana

Prodhimi blloqeve e tullave

IGM MLADOST-TMP d.o.o., Stalać

Prodhimi blloqeve e tullave

IGM MLADOST-RAD d.o.o., Vlasotince

Prodhimi blloqeve e tullave

Në periudhën prej 2007-2010 në kontinuitet janë bër investime të mëdha në tri fabrikat, veçanërisht janë të rëndësishme investimet në linja të reja dhe bashkëkohore, pastaj në objekte ndërtimore, organizim, modernizimin e të gjitha proceseve të punës, marketing, resurseve njerzore. Me të gjitha investimet e cekura, nga viti në vit dukshëm rritet vëllimi I prodhimit, të cilat paralelisht shoqërohen me zgjerimin e tregut dhe rritjen e kërkesave të prodhimeve Mlladost.

Me investimin e fundit ka fundi I 2010, dhe në fillimin e 2011, cikli I investimeve është kurorëzuar me instalimin e pajisjeve kryesore të cilat në mënyrë të konsiderueshme përmirësojn kualitetin, kuantitetit dhe asortimentin e prodhimit, a gjitha këto kanë për qëllim plotësimin e kërkesave të klientëve.

Industria e keramikës së vrazhd “Mlladost, kombinon tri fabrika në jug të sërbis me një emër të njohur para së gjithash, për kualitetin e prodhimeve të tyre. Në fabrikën Leskovcit organizohet prodhimi I tjegullave, ndërsa në fabrikat e Malla Pllanës dhe Vllasotincës prodhohen prodhimet e blloqeve për muratimin e mureve ndarës.

Fillimi i suksesit tonë

Reputacionin e madh që ka Mlladost e bazon në traditën 100 vjeçare, me themelimin e fabrikës për prodhimin e prodhimeve prej qeramike më 1911 janë vendosur themelet e prodhimeve moderne të materialit ndërtimor prej argjile. Oxhaku më I lartë në Leskovcë gjendet në kët fabrikë si simbol tradite dhe dëshmi I aftësive qëndrueshmëris dhe bukuria e punës arkitekturore.
Mladost Sot

Sot, këto janë fabrika tejet moderne. Me investimet e mëdha, në të gjitha fabrikat janë vendosur pajisjet moderne dhe teknologjia e cila së bashku me lëndën e parë tejet kualitative dhe punëtorët professional, mundëson prodhimet të cilat përmbushin kriteret më të larta cilësie, ndërtimin sa më të thjeshtë dhe ekonomik. Në bazë të përbërjes ideale e mineraleve në lëndët e para, të gjitha prodhimet përveç karakteristikave fizike – mekanike, kanë ngjyr të kuqe të përhershme dhe të qëndrushme me të cilën e dallon prej prodhimeve tjera të llojit të njëjt. Për shkak të këtyre karakteristikave, prodhimet tona shpejt kanë fituar tregjet e shumta. Pa produktet e prodhuara në fabrikat ” Mlladost” Sot pothuajse nuk mund të paramendohet ndërtimi modernë në Serbi, Bullgari, Maqedoni, Rumani, Shqipëri, Mal të zi,…

IGM MLADOST, LESKOVAC

Në vitin 1911-me themelimin “Fabrikës së Qeramikës Rafajlloviç,Sokolloviç dhe Bejaz” janë vën themelet e industries moderne të materialit ndërtimor nga argjila. Ndërtesa e madhe të ashtu-quajturës “Tulltorja e vjetër”me oxhakun më të lartë në Leskovc edhe sot paraqet një ndër referencat e qytetit. Tjegulla e cila është prodhuar në fillimin e shekullit të kaluar në Leskovc, me llogon e elefantit dhe me ngjyrën e sajë të njohur të kuqe intensive edhe sot dekoron kulmet e Leskovcit, Vranjes, Shkupit dhe shum qyteteve tjera afër dhe largë.

Metodat tradicionale e përpunimit të argjilës janë aplikuar deri më 1974. kur është ndërtuar halla me pajisjet dhe makinat e reja për prodhimin e tjegullave dhe tullave, moderne për atë periudhë. Por disa segmente të prodhimit janë bazuar në prodhimin mekanik dhe shumë fuqi punëtore, pa shfrytëzimin detal të mundësive për rritjen e kualitetit dhe kuantitetit të prodhimit.

Në vitin 1928-me daljen e njërit nga themeluesve Mihajla Sokoloviça,fabrika merr emrin e ri “Fabrika e Qeramikës Rafajlloviç dhe Bejaz”.

Pas mbarimit të luftës së dytë botërore fabrika shëndrrohet në DP”Pobeda” – ndërmarrja industriale për tjegulla dhe tulla, prodhime të njohura në mbarë Jugosllavin e vjetër.

Më vitin 1997-është bër ndarja e fabrikës në shumë ndërmarje të vogla të specializuara për prodhimin e llojeve të caktuara të materialit ndërtimor. Ashtu themelohet D.P. “MLADOST” si tërsi e njerëzve të ri të motivuar dhe energjik tëcilët dëshirojnë të kthejn tregjet e vjetra dhe të prezentohen tregjeve të reja. Periudha e cila fillon atëhere shënohet me stabilitet në prodhim e punë me rrethanat e përgjithshme në shoqëri.

Në vitin 2003-me privatizimin e ndërmarjes “MLADOST” shëndrrohet në ndërmarje akcionare, dhe fillon të punohet edhe më shumë në përmisimin dhe zhvillimin e mëtejshëm.

Nga ky moment e deri në 2008 punohej konstantë në rritjen e kualitetit dhe kapacitetit prodhuesë, ndërsa ndërmarja IGM “Mladost” tërësisht orientohet në prodhimin e tjegullave. Në të njëjtën periudhë, kompania ka shfytëzuar kohën në punësimin e kuadrove dhe trajnimin e stafit për prodhimin bazë: teknologji, makineri dhe elektronik.

Në vitin 2008-fillon një epokë e re me rekonstruimin e fabrikës e cila paraqet një hap thelbësor në modernizimin e procesit të prodhimit veçanërisht në përpunimin primar, mullinjëve të gjeneratës së fundit me kapacitete të madha përpunuese, dhe një përparim të madhë në palosjenë dhe shpërndarjen e materialit të terur dhe pjekur a veçanërisht në drejtimin e paketimit të produkteve me automatizimin e plotë të procesit. Gjithashtu, vlen të theksohet se gjatë fazes së pare së rikonstruimit është punuar shumë në modernizimin dhe automatizimin e procesitë tharjesë dhe pjekjesë së prodhimeve, dhe ate me anë të sistemeve më të avansuara për monitorimin dhe kontrollimin e proceseve të kualitetit. Dhe me kët në masë të madhe është kontribuar në rritjen e cilësis dhe kushteve të punës.

Në fillim të vitit 2011-pjesa e dytë e këtij rekonstruimi me shtimin e repatit për përpunimin lëndës së pare e cila bazohet në vënien në punë extruderit të ri të prodhuesit gjerman “Händle” dhe instalimin e presave me dy koka të prodhuesit Italian “Bongioanni” të cilat janë më modernet në kët lëmi.Përdorimi I kësaj teknologjie të kontrolluar dhe modern,ka ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e produktit në kuptimin e karakteristikave fiziko-mekanike, si dhe pamjen estetike të tjegullave me të cilat plotësohen kërkesat e tregut.

IGM-MLLADOST-TMP

Në vitin 2006-është privatizuar fabrika IGM “7. JULLI” në Malla Pllann e cila deri atëhere ka punuar si ndërmarje shoqërore. Prej asaj dite fabrika punon me emrin IGM” MLLADOST-TMP” d.o.o.

Menjëher pas privatizimit, gjat vitit 2006 është filluar me rekonstruimin e fabrikës:

2006-07 është montuar linja automatike për palosjen shpërndarjen e prodhimeve, është montuar mulliri I ri për thërmimin dhe përpunimin e lëndës së pare të prodhuesit gjerman me renome Haendle, është rekonstruimi I furrave dhe montimi I kalldajave të reja. Është instaluar sistemi për monitorim të temperatures dhe parametrave tjerë në furrë dhe në tharsen, 6 grupe ventilatorësh për tharsen , kompresorin e shtypjesë së lartë dhe është bër rrjeti I ri për shpërndarjen e ajrit të komprimuar.

Ёshtë ndërtuar reparti I ri për nevojat e akomodimit të pajisjeve.

Në vitin 2008-është rekonstruar linja për formatimin dhe njënien e formës të produkteve, është përpunuar presa në sistemin me dy dalje dhe janë automatizuar proceset e ngarkimit të produkteve në vagonat e tharses. Ёshtë shtuar grupi I ventilatorëve në tharse dhe automatizuar linja për formatimin dhe dhënien e formës së produkteve, ngarrkimin e lëndës së pare dhe shkarkimin e produkteve nga tharsja. Ёshtë montuar mulliri me kapacitet më të madhë,pastaj dhe nje kompresor I shtypjes së lart dhe trafo e re prej 630 kW.

2009-10 janë montuar pajisjet në vijim: mulliri Badeschi, extruderi Badeschi, ventilatori gazërave nga oxhaku I furrës. Rekonstruimi I përpunimit primar.

Të gjitha këto investime me proceset teknike dhe teknologjike, kanë mundësuar prodhimin e produkteve kualitetive njëkohësisht rritjen e kepaciteteve prodhuese, gjë që IGM MLLADOST-TMP e kategorizon në prodhuesit mëdhenj të bllovave në Sërbi.

Në vitin 2010-hapet hapsira e re për nxjerrjen e argjilës kualitative e cila mundëson qasjen e duhur në eksploatimin me rrugë të pështatshme për mbarëvajtjen e trasportit. Ёshtë ndërtuar një rezervoar I ri për mazut prej 1.000m3 dhe janë asfaltuar 10.000m2 për magazinimin e produkteve finale; ndërtohet ndërtesa e re për administratën, renovohen hapsirat kuadrove teknike si dhe restoranti për punëtorët në hapsirën e repartit të prodhimit.

IGM-MLLADOST-RAD, VLLASOTINC

Fabrika IGM “RAD” në Vllasotinc ka punuar si ndërmarje shoqërore deri në privatizim më 06.11.2006, dhe prej asaj date fabrika vepron me emrin IGM “MLLADOST RAD” A.D.

Në periudhën para privatizimit fabrika ka prodhuar blloka (5.500.000 cop në nivel vjetor) dhe tjegulla (rreth 2.000.000 cop) të cilat zakonishtë I ka plasuar në tregun local.

Në vitin 2007-të fillojnë përgatitjet për rikonstruimin e fabrikës, me qëllim të përmirësimit të prodhimit dhe modernizimin e sajë.

Në vitin 2008-është kryer rekonstruimi

Në vitin 2009-fillon prodhimin me teknologjin e re. Me kët rikonstruim fabrika bëhet me teknologji modern, e automatizuar dhe robotizuar dhe që ka qenë kushtë për prodhimin e materialit ndërtimor në përputhje me kërkesat e tregut dhe blerësve. Hapat konkret të investimeve kan qenë: komplet linja e re e prodhimit, mullit e ri për përpunimin primar dhe sekondar të prodhuesit “BONGIAOANNI”, presa e gjeneratës më të re “BADESCHI”, robotat e gjeneratës më të re të prodhuesit Japonez “FANUK”, automatizimi komplet I linjës I formatimit dhedhënies së formës, palosjen e produkteve nga tharsja në vagonat dhe vija për shpërndarjen e produkteve të pjekura, rekonstruimi komplet dhe modernizimi I tharses.2009. godina – početak proizvodnje po novoj tehnologiji. Ovom rekontrukcijom fabrika je postal tehnološki savremena, automatizovana i robotizovana sto je bio uslov za proizvodnju građevinskog materijala u skladu sa tržišnim zahtevima i potrebama kupaca. Konkretni investicioni poduhvati su bili: potpuno nova proizvodna linija, novi mlinovi primarne i sekundarne prerade proizvođača “BONGIOANNI”, presa najnovije generacije proizvođača “BEDESCHI”, roboti najnovije generacije japanskog proizvođača “FANUK”, kompletno automatizovan proces linije sirovog oblikovanja, suvog slaganja robe na vagonima i linija za razlaganje pečene proizvodnje, kompletno rekonstruisane i osavremenjene sušare.

Si rezultat I gjitha këtyre proceseve, IGM “MLLADOST-RAD” AD sot prodhon Giter 5, Tulla giter, tulla fasade, Fert monta 14, Blloka termo, Blloka të lehtësuara 5, Bllok për ventilim, Fabrika njëkohësisht është e pregaditur me mundësit tekniko-teknologjike ti përgjigjet edhe trendeve e tjera bashkëkohore dhe kërkesave të tregut.

Në Fabrikat tona përdoret argjila e cilësis shumë të lartë e cila ka qenë pjesë e studimeve të institutit për hulumtimin e materialeve ndërtimore në Beograd.

CERTIFIKATA E PUNIMIT SHKENCORË

“VLERËSIMI I CILËSISË TË LËNDËVE TË PARA NGA JUGU I SËRBIS”
Dr Zagorka Radojeviq. ing.e dip, Milica Arsenoviq, ing,e dip, teknolog., Milosh Vasiq, ing I dip, teknolog.

Në punë janë treguar rezultatet e kërkimeve të kualitetit të tre llojeve të lëndëve të para nga jugu I sërbis: Leskovc, Vllasotinc, dhe në Malla Pllanë. Studimet kanë përfshirë karakteristikat kimike, mineralogjike, granullometrike dhe qeramiko-teknologjike të mostrave representative nga vendet e cekura më pare. Në punë jenë dhën vlerësimet e silësis së lëndëve të para,efikasitetit të energjisë dhe parametrave ekologjike.

HYRJE

Lëndët e para për prodhimin e produkteve tona janë argjila, rëra uji etj.Studimet gjeologjike dhe analizat e lëndëve të para në sërbi kryhen në mënyrë unike. Këto studime kryhen me rregullat dhe metodat në fuqi, të cilat sigurojnë të dhëna të mjaftueshme për kualitetin dhe sasin e lëndëve të para me anë të cilave vendoset mënyra e eksploatimit.

Nuk egziston material ndërtimor I cili mundë të zëvendësoj prodhimet prej argjile në kuptimin e fuqisë, porozitetit, aftësis izoluese, qëndrueshmëris, sigurinë kundër zjarrit, rezistencës ndaj erozionit dhe korrozionit, forma stabile mundësojn arritjen e shumëllojshmëris në ndërtim. Përveç këtyre karakteristikave pozitive të këtij materiali ndërtimor, në prodhimin dhe përdorimin e materialeve ndërtimore të produkteve tona paraqitet nevoja gjithnjë e më urgjente për të ruajtur mjedisin tonë e me kët, kushteve të jetesës,punës dhe shëndetit tone.

Jugu I Sërbis ka të zhvilluar prodhimin e materialeve ndërtimore dhe shumëllojshmërin e tyre. Në repartet e prodhimit të “Mlladost” d.o.o Leskovc, “Mlladost-Rad” d.o.o. Vllasotincë, dhe “Mlladost-TMP”-Malla Pllana, janë në përdorim linjat bashkëkohore moderne të automatizuara. Puna e tyre bazohet në kualitetin e argjilës vendore. Në punë janë vlerësuar lëndët e para në bazë të kualitetit të produkteve, efikasitetit të energjisë dhe parametrave mjedisore.

KUALITETI I PRODUKTEVE

Në bazë analizave dhe rezultateve të lëndëve të para nga Jugu I sërbis mund të konkludohet se me prodhimin modern të produkteve bëhen:

Gamë e gjerë të produkteve nga argjila (tjegulla, tulla dhe blloka produkteve për muratime të brendshme, elementeve për tavane, produkteve poroze nga argjila dhe të tjera.
Produkte të cilësisë së lartë,estetike me ngjyrë të kuqe intensive,
Produkte pa defekte ndaj efekteve të kripës dhe defekteve nga gëlqera,
Produkte me cilësi të lartë mekanike (forcës së shtypjes dhe përkuljes),
Produkte që ofrojnë rezistencë të madhe nga zjarri dhe veti të shkëlqyera termike dhe akustike të objekteve.

Ngjyra e produkteve nga argjila në parim varet nga përbërja mineralogjike të lëndëve të para, temperature dhe kushteve të pjekjes. Ndikim dominues në ngjyrën e produkteve është përbërja e hekurit. Lëndët e para përmbajn hekur kryesisht në formën e mineraleve nga grupi i hidroksideve (getit, limonite). Në procesin e pjekjes hidroksidi i hekurit transformohet në hematit, i cili i jep ngjyrën e kuqe trupit keramik. Nga rezultatet e testimeve është konstatuar se ngjyra e produkteve të pjekura është e kuqe intensive.

Përmbajtja e ulët ose mungesa e karbonateve tregojnë mungesën e efekteve të dëmshme të gëlqerës në produktet e pjekura.

Karakteristikat mekanike të produkteve të pjekur janë të larta.

EFIKASITETI I ENERGJISË

Rezultatet e testimeve të karakteristikave keramiko-teknologjike tregojnë se temperaturat e kërkuara të pjekjes janë relativisht të ulëta, 830-9000C. Temperatura e ulët e pjekjes në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon shpenzimin e energjisë në procesin e pjekjesë dhe rrit efikasitetin e energjisë në procesë. Për krahasim, temperaturat që zakonisht nevojiten për pjekjen e produkteve ndërtimore në fabrikat e tullave në Sërbi është në intervalin 950-10500C.

Plasticiteti I mire I mostrave të testuara mundëson prodhimin e materialeve ndëtimore me mure më të holla të produkteve, peshë më të vogël që redukton konsumin e lëndëve të para dhe konsumin e energjisë për njësi të madhësisë normale.

ASPEKTI EKOLOGJIKЁ

Eliminimi i ndotjes së mjedisit janë prezente në proceset bashkëkohore të prodhimit. Prodhimi i materialeve ndërtimore lejon aplikimin e mbeturinave të materialeve. Me lëndët e para të testuara mundet të bëhet përzierja e mbeturinave të materialeve, me projektimin e përzierjeve optimale për lloje të caktuara të produkteve.

Emetimet e gazërave në procesin e pjekjesë bëhen nga djegia e karburanteve dhe lëndëve të para. Kështu lajmërohen HF, SO3, SO2, HCl, CO2 etj. Kjo çështje kërkon studime serioze të emetimeve të gazërave në përgjithsi dhe masat e nevojshme.

Megjithatë, në bazë të rezultateve të testimeve të përbërjes kimike të lëndëve të para nga Jugu I Sërbis nuk ka kushte për emetime të mëdha, sepse përmbajtja e përbërësve që lëshojnë gazra të dëmshme në procesin e pjekjes janë minimale ose nuk ka. Edhe përmbajtja e karbonateve në lëndët e para është i ulët, dhe pothuajse nuk ka emetimet të CO2 që vijnë nga lëndët e para.

PËRFUNDIM

Lëndët e para nga jugu I sërbis që përfaqësojn mostrat e testuara, paraqesin një bazë e rëndësishme të lëndëve të para për prodhimin e asortimenteve të ndryshme të produkteve, me karakteristika te larta estetike dhe fiziko-mekanike. Vetitë e lëndëve të para mundësojn kursim në energji dhe prodhimi efikas në repartet bashkëkohore. Lëndët e para mund të konsiderohen kualitative dhe përmbushin të gjitha kërkesat e rrepta ekologjike.