fbpx

Услови за користење за Младост Лесковац

Услови за користење

Последно ажурирање: 26 септември 2023 година. 

Ве молиме внимателно да ги прочитате овие услови за користење пред да започнете да ја користите нашата услуга. 

Интерпретација и Дефиниции

Интерпретација

Зборови чија почетна буква е голема, имаат дефинирани дефиниции во следните услови. Следните дефиниции ќе имаат исто значење без разлика на тоа дали се појавуваат во еднина или во множина. 

Дефиниции

За потребите на овие одредби и услови: 

  • Affiliate значи правно лице кое контролира, е контролирано или е под заедничка контрола со странката, каде штоконтролатасе однесува на сопственост на 50% или повеќе од акциите, сопственичкиот интерес или други хартии од вредност кои имаат право на глас во изборот на директор или други органи на управување. 
  • Држава се однесува на: Србија 
  • Компанија” (наведена какоКомпанија”,Ние”,НашаилиНашево овој Договор) се однесува на Младост, Лесковац, Пушкинова бб, 16000, Србија. 
  • Уред претставува секој уред што може да пристапи до Услугата, како што е компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет. 
  • Услугата се однесува на Веб-страницата. 
  • Услови за користење (исто така наречениУслови“) ги означуваат овие Услови за користење, кои го сочинуваат целиот договор помеѓу Вас и Компанијата во врска со користењето на Услугите. Овој договор за Услови за користење е создаден со помош на бесплатен генератор на Услови и одредби. 
  • Услугата друштвени медиуми на трети страни значи какви било услуги или содржини (вклучувајќи податоци, информации, производи или услуги) обезбедени од трета страна кои можат да бидат прикажани, вклучени или достапни преку Услугата. 
  • Веб страница се однесува на Младост Лесковац, достапна на адресата: https://mladost.co.rs/. 
  • Вие означува поединец кој пристапува кон или ја користи Услугата, или компанија или друго правно лице во чие име таков поединец пристапува кон или ја користи Услугата, кога тоа е возможно. 

Прифаќање

Ова се Условите за користење кои го регулираат користењето на оваа Услуга и договорот помеѓу Вас и Компанијата. Овие Услови за користење ги дефинираат правата и обврските на сите корисници во врска со користењето на Услугата. 

Вашиот пристап и користењето на Услугата условени се со Вашето прифаќање и почитување на овие Услови за користење. Овие Услови на користење се применуваат на сите посетители, корисници и останати лица кои пристапуваат или ја користат Услугата. 

Со пристапување или користење на Услугата, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови за користење. Ако не се согласувате со кој било дел од овие Услови за користење, тогаш не смеете да пристапите до Услугата. 

Тврдите дека имате над 18 години. Компанијата не дозволува лица помлади од 18 години да ја користат Услугата. 

Вашиот пристап и користење на Услугата исто така зависат од Вашето прифаќање и почитување на Политиката за приватност на Компанијата. Нашата Политика за приватност ги опишува нашите политики и процедури во врска со собирањето, користењето и откривањето на Вашите лични информации при користење на Апликацијата или веб-страницата и ве информира за Вашите права за приватност и начините на кои законот ги штити Вашите податоци. Ве молиме внимателно прочитајте ја нашата Политика за приватност пред да ја користите нашата Услуга. 

Линкови кон други веб-страници

Нашата Услуга може да содржи линкови до веб-страници или услуги на трети лица кои не се во сопственост или контролирани од Компанијата. 

Компанијата нема контрола и не презема никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-страниците или услугите на трети страни. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека компанијата нема да биде одговорна, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводно предизвикана од употребата или потпирање на таква содржина, производи или услуги достапни на или преку таквите веб-страници или услуги. 

Ви препорачуваме да ги прочитате условите за користење и политиките за приватност на веб-страниците или услугите на трети страни што ги посетувате. 

Прекин

Можеме веднаш да го суспендираме или прекинеме вашиот пристап, без претходно известување или одговорност, од која било причина, вклучително, но не ограничувајќи се на, прекршувањето овие Услови за користење. 

По раскинувањето, Вашето право на користење на Услугата веднаш ке престане. 

Ограничување на одговорност

Без оглед на штетата што може да ја претрпите, вкупната одговорност на Компанијата и нејзините добавувачи според која било одредба од овие Услови и вашиот ексклузивен правен лек за сите такви случаи ќе биде ограничена на износот што навистина сте го платиле преку Услугата или 100 долари доколку не сте купиле ништо преку Услугата. 

До максимален степен дозволен со важечкиот закон, во никој случај Компанијата или нејзините добавувачи нема да бидат одговорни за какви било посебни, случајни, индиректни или последователни штети (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, штети поради загуба на добивка, загуба на податоци или други информации , деловен прекин, лични повреди, губење на приватноста што произлегува од или на кој било начин поврзан со употребата или неможноста да се користи Услугата, софтверот од трета страна и/или хардверот од трета страна што се користи со Услугата или на друг начин поврзан со која било одредба од овие Услови), дури и ако Компанијата или кој било добавувач биле известени за можноста за такви штети, па дури и ако правниот лек за исправка не ја исполни својата примарна цел. 

Некои државни закони не дозволуваат исклучување на имплицираните гаранции или ограничување на одговорноста за случајни или последователни штети, што значи дека некои од горенаведените ограничувања може да не се применуваат. Во тие држави, одговорноста на секоја страна ќе биде ограничена до најголемата мерка дозволена со закон. 

"КАКО Е" и "КАКО Е ДОСТАПНО" Ограничување на одговорност

Услугата ви се обезбедува  ‘KAKO Е’ и ‘KAKO Е ДОСТАПНО’, со сите недостатоци и грешки, без никакви гаранции. Во максимална дозволена мерка што се применува со закон, Koмпанијата, во своe и во име на своите поврзани друштва, како и своите и нивни респективни даватели на лиценци и услуги, изрично ги отфрла сите гаранции, без разлика дали се експлицитни, имплицитни, законски или останати, во врска со Услугата, вклучувајќи ги сите гаранции за продажба, соодветна цел, наслов и непрекршување, како и гаранции кои може да произлезат од вообичаеното делување, изведување, употреба или трговска практика. Без ограничувања на горенаведеното, Компанијата не дава никаква гаранција или обврска, и не дава никаков вид изјави дека Услугата ќе ги задоволи Вашите барања, ќе постигне какви било планирани резултати, ќе биде компактибилна или ќе работи со кој било друг софтвер, апликации, системи или услуги, ќе работи непрекинато, ќе ги задоволи стандардите и перформансите или доверливоста ќе биде беспрекорна, ниту дека какви било грешки или недостатоци ќе бидат исправени или дека може да бидат исправени. 

Без ограничување на горенаведеното, ниту Компанијата, ниту кој било добавувач на Компанијата не дава никаков вид изјави или гаранции, експлицитни или имплицитни, во врска со: работењето или достапноста на Услугата, или информациите, содржината и материјалите или производите содржани во неа; дека Услугата ќе биде непрекината или без грешки; во однос на точноста, веродостојноста или навременоста на која било информација или содржина обезбедена преку Услугата; или дека Услугата, нејзините сервери, содржината или е-поштата испратени од или во име на Компанијата се без вируси, скрипти, тројански коњи, црви, малициозен софтвер, темпирани бомби или други штетни компоненти. 

Некои закони не дозволуваат исклучување на одредени видови гаранции или ограничувања на важечките законски права на потрошувачите, така што некои од овие исклучувања и ограничувања можеби нема да важат за вас. Меѓутоа, во таков случај, исклучувањата и ограничувањата наведени во овој дел ќе се применуваат во најголема можна мера во согласност со важечкиот закон. 

Право кое се применува

Законите на земјата, со исклучок на правилата за судир на закони, ќе ги регулираат овие Услови и вашата употреба на Услугата. Вашата употреба на Апликацијата, исто така, може да подлежи и на други локални, државни, национални или меѓународни закони. 

Решавање на спорови

Ако имате каква било грижа или спор во врска со Услугата, се согласувате прво да се обидете да го решите спорот неформално со контактирање на Компанијата. 

За корисници од Европската унија (EУ)

Доколку сте потрошувач од Европската Унија, имате право на задолжителните одредби од законот на земјата во која сте резидент. 

Усогласеност со законите на Соединетите Американски Држави

Изјавувате и гарантирате дека не сте лоцирани во земја која е предмет на ембарго од владата на Соединетите Американски Држави или назначена од владата на Соединетите Американски Држави какоземја што поддржува тероризам“ и дека не сте наведени на ниедна листа на владата на Соединетите држави која забранува или ограничува странски субјекти. 

Поделба и откажување

Поделба

Ако некоја одредба од овие Услови се смета за неприменлива или неважечка, таквата одредба ќе биде изменета и толкувана за да се остварат целите на таа одредба во најголема можна мера според важечкиот закон, а останатите одредби ќе останат во целосна сила и ефект . 

Откажување

Освен како што е предвидено овде, неисполнувањето на правото или барањето за извршување на обврските согласно овие Услови нема да влијае на способноста на странката подоцна да го искористи тоа право или да бара такво исполнување, ниту откажувањето од прекршување нема да претставува откажување од кое било следно прекршување. 

Превод и тумачење

Овие Услови за користење може да се преведат доколку ви ги имаме ставено на располагање за нашата Услуга. Согласни сте дека оригиналниот англиски текст ќе преовладува во случај на спор. 

Измена на овие Услови за користење

Го задржуваме правото, по наша одлука, да ги измениме или замениме овие Услови во секое време. Ако промената е значајна, ќе вложиме разумни напори да обезбедиме известување најмалку 30 дена пред новите услови да стапат на сила. Што претставува значајна промена ќе се утврди исклучително по наша одлука. 

Со продолжување на пристапот или користењето на нашата Услуга откако тие ревизии ќе станат ефективни, вие се согласувате да бидете обврзани со ревидираните услови. Доколку не се согласувате со новите услови, целосно или делумно, Ве молиме да престанете да ја користите веб-страницата и Услугата. 

Контактирајте нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови за користење, можете да не контактирате: 

  • На телефонскиот број: +381 (0)16 243 073 
Scroll to Top