U našim fabrikama se koristi izuzetno kvalitetna glina koja je bila predmet ispitivanja Instituta za istraživanje materijala iz Beograda.

IZVOD IZ NAUČNOG RADA

“OCENA KVALITETA OPEKARSKIH SIROVINA SA JUGA SRBIJE”
Dr Zagorka Radojević,dipl.ing., Milica Arsenović,dipl.ing.tehnol., Miloš Vasić,dipl.ing.tehnol.

U radu su prikazani rezultati istraživanja kvaliteta tri opekarske sirovine sa juga Srbije: sa ležišta kod Leskovca, sa ležišta kod Vlasotinaca i sa ležišta kod Male Plane. Istraživanja su obuhvatila hemijske, mineraloške, granulometrijske i keramičko-tehnološke karakteristike reprezentativnih uzoraka sa navedenih ležišta. U radu je data i ocena sirovina sa aspekta kvaliteta opekarskih proizvoda, energetske efikasnosti i ekoloških parametara.

Uvod

Osnovne sirovine za proizvodnju opekarskih proizvoda su gline, les, glinci, laporci i dr. Geološka istraživanja i ispitivanja sirovina u Srbiji obavljaju se na jedinstven način. Ova istraživanja vrše se po opšte važećim metodama i propisima, koji pružaju dovoljno podataka o kvalitetu i količinama sirovine i na osnovu kojih se donosi odluka o eksploataciji. Ne postoji građevinski materijal koji bi mogao da zameni opekarske proizvode u pogledu čvrstoće, poroznosti, izolacionih sposobnosti, postojanosti, sigurnosti protiv požara, otpornosti na atmosferilije i koroziju, postojanosti oblika i mogućnosti za ostvarenje raznolikosti pri gradnji. Pored navedenih pozitivnih osobina ovog građevinskog materijala, na proizvodnju i upotrebu opekarskih proizvoda upućuje i sve urgentnija potreba za očuvanjem okoline, a s tim i očuvanje uslova za život, rad i zdravlje ljudi. Jug Srbije ima razvijenu proizvodnju različitih asortimana opekarskih proizvoda. U pogonima za proizvodnju opekarskih proizvoda: “MLADOST” d.o.o. – Leskovac, “MLADOST-RAD” d.o.o. – Vlasotince i “MLADOST-TMP” – Mala Plana, puštene su u rad savremene visoko automatizovane tehnološke linije. Njihov rad je oslonjen nakvalitetnu lokalnu sirovinsku bazu. U radu je data ocena sirovina sa aspekta kvaliteta proizvoda, energetske efikasnosti i ekoloških parametara.

Kvalitet Opekarskih Proizvoda

Na osnovu rezultata ispitivanja opekarskih sirovina sa juga Srbije može se zaključiti da se savremenom proizvodnjom mogu dobiti:
Opekarski proizvodi široke lepeze asortimana (crep, fasadna opeka i blokovi, opekarski proizvodi za unutrašnji ozid, tavanični elementi, porozirani opekarski proizvodi i dr.
Proizvodi visokih estetskih svojstava, intenzivno crvene boje,
Proizvodi bez iscvetavanja soli i defekata dejstva kreča,
Proizvodi visokih mehaničkih karakteristika (pritisna i savojna čvrstoća),
Proizvodi koji obezbedjuju dobru otpornost na požar i odlična termička i akustična svojstva objekata.

Boja pečenih opekarskih proizvoda u osnovi zavisi od mineraloškog sastava sirovine, temperature i uslova pečenja. Dominantan uticaj na boju opekarskih proizvoda ima gvožđe. Opekarske sirovine sadrže gvožđe uglavnom u obliku minerala iz grupe hidroksida (getit, limonit).U procesu pečenja hidroksid gvožđa se transformiše u hematit, koji keramičkom telu daje crvenu boju. Iz rezultata ispitivanja zakljucuje se da je boja pečenih proizvoda intenzivno crvena.

Nizak sadržaj ili odsustvo karbonata ukazuju na odsustvo štetnog dejstva kreča na pečenim proizvodima.

Mehaničke karakteristike pečenih proizvoda su visoke.

Energetska Efikasnost

Rezultati ispitivanja keramičko-tehnoloških karakteristika uzoraka ukazuju da je zahtevana temperatura pečenja relativno niska, 830-9000C.Niska temperatura pečenja značajno snižava specifičnu potrošnju energije u procesu pečenja i povećava energetsku efikasnost procesa. Radi poređenja najčešće je zahtevana temperatura pečenja za opekarske proizvode u pogonima u Srbiji u intervalu 950-10500C. Dobra plastičnost ispitivanih uzoraka omogućuje proizvodnju opekarskih proizvoda tanjih zidova, odnosno manje mase što smanjuje potrošnju sirovine i utrošak energije po jedinici normalnog formata.

Ekološki Aspekt

Izbegavanje zagađivanja životne sredine se postavlja pred savremene procese proizvodnje.Proizvodnja opekarskih proizvoda dozvoljava primenu otpadnih materijala. Ispitivane sirovine se mogu umešavati sa otpadnim materijalima uz projektovanje optimalnih mešavina za određenu vrstu proizvoda. Emisija gasova u procesu pečenja dolazi iz goriva i iz sirovine. Tako se pojavljuju HF, SO3, SO2, HCl, CO2 i dr. Ova problematika traži ozbiljna izučavanja sveukupne emisije i neophodnih mera.

Međutim, na bazi rezultata ispitivanja hemijskog sastava sirovina sa juga Srbije nema uslova za značajniju emisiju, jer je sadržaj komponenti koje emituju štetne gasove u procesu pečenja minimalan ili ih nema. Čak je i sadržaj karbonata u sirovini nizak, pa gotovo da nema emisije CO2 koji potiče iz sirovine.

ZAKLJUČAK

Opekarske sirovine sa juga Srbije koje reprezentuju ispitivani uzorci predstavljaju značajnu sirovinsku bazu za proizvodnju različitih asortimana proizvoda, visokih estetskih i fizičkomehaničkih karakteristika. Svojstva sirovina omogućuju energetski efikasnu proizvodnju u savremenim pogonima. Sirovine se mogu smatrati kvalitetnim i sa stanovišta sve strožijih ekoloških zahteva.