(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Согласно член 495 став 1. Од Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 36/2011, 89/2011, 83/2014 и 51/2015) директорите ИГМ Младост ДОО Лесковац и ИГМ Младост Рад ДОО Власотинце го објавуваат нацрт-договорот за спојување.