(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Согласно член 495 став 1. Од Законот за трговски друштва (Службен весник 36/2011, 89/2011, 83/2014 и 51/2015) директорите ИГМ Младост ДОО Лесковац, ИГМ Младост-ТМП ДОО Мала Палана и ДОО МЛАДОСТ-Војвода Придреса Сталац го објавуваат нацрт-договорот за спојување.