ИГM MЛАДОСT, ЛЕСКОВАЦ

1911. годинa – со основање на “Keрамичката фабрика Рафајловиќ, Соколовиќ и Бејаз” поставени се темелите на современата индустрија за градежен материјал од глина. Огромата зграда така наречената “стара циглана” со највисокиот оџак во Лесковац и денес е еден од реперите на градот. Керамидите кои што кон почетокот на минатиот век се произведувале во Лесковац, со втиснатиот знак на слон и со својата препознатлива интензивна црвена боја и денес ги красат крововите на Лесковац, Ниш, Врање, Скопје и на многуте други поблиски и поодалечени градови.

Tрадиционалните методи за обликување на глината се применувале се до 1974. кога е изградена нова хала со апарати и машини за производство на керамиди и блоковска стока, современи за тој период од историјата. Меѓутоа, поедини сегменти од тогашното производство и понатаму се засновале на рачната работа и на примената на огромен број на работници, без детално согледување на можноста за зголемување на квалитетот и квантитетот на производството.

1928. година – со истапување од заедницата на еден од сопствениците Михајло Соколовиќ, фабриката добива ново име “Keрамичката фабрика Рафајловиќ и Бејаз”. По Втората светска војна фабриката прераснува во ОП “Победа”- Индустриско претпријатие за керамиди и цигли, чии што производи ќе бидат познати низ целата стара Југославија.

1997. година – извршена е поделба на претпријатието на повеќе помали, специјализирани за производство на поедини видови на градежен материјал. Така се создава О.P. “MЛАДОСT” како собир на млади, вредни и мотивирани луѓе кои што сакаат да се вратат на своите стари пазари и да се претстават со ново. Периодот кој што настапи е обележан со стабилност во работењето и со умерен развој, во согласност со општите околности во општеството.

2003. година – со приватизацијата претпријатието “MЛАДОСT” станува акционерско друштво, а управата и вработените добиваат нов поттик за понатамошно унапредување и развој.

Oд тој момент па се до 2008. година, се работеше на константно зголемување на квалитетот и капацитетот на производството, афирмата ИГM “Mладост” во целост се преорјентира на производство на керамиди. Во истиот период, компанијата го искористи времето за вработување и стручно усовршување на новите кадри од основните производствени профили: технологија, машинство и електроника.

2008. година – почнува нова ера со реконструкција на фабриката која што е важен чекор при осовременувањето на процесот за производство посебно во делот за примарна преработка, со воведување на најсовремени мелници со огромен капацитет за фина преработка на глината, како и голем напредок во сложувањето и разложувањето на сувата и печена роба, а посебно во поглед на пакување на производот со целосна автоматизација на процесот. Исто така, во текот на првата фаза од реконструкцијата, огромен акцент е даден на осовременувањето и автоматизацијата на процесот на сушење и печење на производот, и тоа со најсовремени системи за следење и контрола на квалитетот на процесот. Покрај тоа, во огромна мерка е придонесено кон зголемувањето на квалитетот на условите за работа и хуманизацијата на работата.

Почеток на 2011. година – втор дел од оваа реконструкција со доградување на производствената хала за сурово производство која што се заснова на поставување на нов екструдер од германскиот производител “Händle” и инсталација на новите двоглави преси од италијанската фирма “Bongioanni” кои што спаѓаат во редот најсовремени во оваа област. Примената на овие современи и високо контролирани технологии, директно влијае на квалитетот на производот во поглед на физичко механички карактеристики, како и на естетскиот изглед на керамидата со што се задоволуваат барањата на се поизбирливиот пазар.

ИГM MЛАДОСT – TMП

2006. – извршена приватизација на фабриката ИГM “7. JУЛИ”0 во топличката Мала Плана која што до тогаш работеше како општествено претпријатие. Од тој ден фабриката работи под името ИГM “MЛАДОСT – TMП” д.o.o.

Веднаш по приватизацијата, веќе во текот на 2006. година започна реконструкција на фабриката:

2006-07: направена е комплетно автоматска линија за сложување и разложување на производот, вградена е целосно нова фина мелница од реномираниот германски производител Haendle, извршена е реконструкција на печаката и вградување на нови согорувачки групи. Инсталиран е систем за надзор на температурата и останатите параметри во печката и сушарата, 6 вентилаторски групи за сушара, компресор за висок притисок и вградена е нова мрежа за развод на компримираниот воздух.

Изградена е нова производствена хала за сместување на опремата за разложување на производите.Izgrađena je i nova proizvodna hala za potrebe smeštaja opreme za razlaganje proizvoda.

2008. година – извршена e реконструкција на линијата за обликување, преработена е пресата на системот со два излеза и вградена е одговарачка автоматика за утовар на суровите производи на вагоните на сушарата. Зголемен е бројот на вентилаторските групи во сушарата и извршена е автоматизација на комплатната линија за обликување, утовар на суровата роба и истовар на сувата роба. Вградена е колна мелница со голем капацитет, потоа уште еден компресор со висок притисок како и нова трафо од 630 kW.

2009-2010. година – вградена е следнава опрема: груба мелница Bedeschi, eкструдер Bedeschi, вентилатор за димни гасови, систем за рециркулација на димните гасови на печаката. Извршена e реконструкција на примарната преработка.

Сите овие инвестиции и техничко технолошки зафати, на производството му овозможија исклучително квалитетни производи со истовремено зголемување на квалитеот, поради што ИГМ МЛАДОСТ – ТМП се вбројува во најголемите производители на блоковска роба во Србија.

2010. година – отворен е нов коп на исклучително квалитетна глина кој што овозможува правилен пристап за експлоатација со одговарачки пристапна сообраќајница за непречено одвивање на транспортот. Изграден е нов резервоар за мазут од 1.000 m³ и извршено е асфалтирање на 10.000 m³ простор за складирање на готови производи; изградена е нова управна зграда, реновирани се просториите за техничката служба и ресторанот за исхрана на работниците внатре во производствената хала.

ИГM MЛАДОСT – РАД, ВЛАСОТИНЦЕ

Фабриката ИГM “РАД” во Власотинце работела како општествено претпријатие се до 06.11.2006. година, кога е извршена приватизација, и од тој ден фабриката работи под името ИГM “MЛАДОСT РАД” AД.

Во периодот пред приватизацијата фабриката произведувала блоковска роба (oколу 5.500.000 парчиња на годишно ниво) и керамиди (oколу 2.000.000 парчиња) кои што воглавном ги пласирала на локалниот пазар.

2007. година – почнуваат подготовки за реконструкција на фабриката, а се со цел производството да се унапреди и значително да се осовремени.

2008. година – извршена реконструкција

2009. година – почеток на производството по новата технологија. Со оваа реконструкција фабриката стана технолошки современа, автоматизирана и роботизирана што беше услов за производство на градежен материјал во согласност со пазарните побарувања и со потребите на купувачите. Koнкретни инвестирачки потфати беа: целосно нова производствена линија, нови мелници за примарна и секундарна преработка на производителот “BONGIOANNI”, преса од најновата генерација на производителот “BEDESCHI”, роботи од најновата генерација на jaпонски производител “FANUK”, комплетно автоматизиран процес на линијата на суровото обликување, суво редење на робата на вагони и линија за разложување на печените производи, комплетно реконструирани и осовременети сушари.

Kaкo резултат на се горе наведено ИГM ” MЛАДОСT РАД ” АД денес произведува Гитер 5, Гитер цигла, Фасадна цигла, Ферт исполнување 14, Teрмо блок, Блок со отвори 5 и Вентилационен блок. Во исто време фабриката е техничко- технолошки оспособена да одговори и на другите современи тенденции и барања на пазарот.