MЛАДОСT е еден од најголемите и најважните производители на градежен материјал во регионов, познато име на пазарот, синоним за квалитетни керамиди и блокови за ѕидање и меѓуспратни конструкции кои што благодарејќи му на квалитетот го пронајдоа патот до задоволните корисници на целата територија на Србија, Косово, но и на пазарот во Македонија, Бугарија, Романија, Албанија, Црна Гора, …

Koмпанијата е составена од три фабрики стратешки лоцирани на југот на Србија:

ИГМ МЛАДОСТ ДОО, Лесковац

Производство на керамиди

ИГM MЛАДОСT – TMП д.o.o., Maлa Планa

Производство на блокови

ИГM MЛАДОСT – TMП д.o.o., Сталаћ

Производство на блокови

ИГM MЛАДОСT – РАД д.о.о., Власотинцe

Производство на блокови

Во периодот од 2007-2010. година во континуитет, во сите три фабрики се спроведени големи инвестиции. Од посебно значење се инвестициите во најсовремената технологија и опрема, потоа во градежните објекти, организацијата, осовременувањето на сите процеси во работењето, маркетинг човекови ресурси. Со сите наведени инвестиции од година во година, значително се зголемува обемот на производството, кој што паралелно се следи со адекватно ширење на пазарот и порастот на побарувачката за производите на Младост.

Со последната инвестиција од крајот на 2010. и почетокот на 2011. година, инвестицирачкиот циклус е крунисан со инсталација на клучната опрема која што ќе овозможи значително подобрување на квалитетот, квантитетот и асортиманот на производството, а се со цел задоволување на потребите на нашите купувачи.