ИГМ МЛАДОСТ, ЛЕСКОВАЦ

1911 година – с основаването на „Керамична фабрика Рафайлович, Соколович и Беяз“ са положени основите на съвременната индустрия на строителен материал от глина. Огромната сграда на така наречената „стара тухларница“ с най-висок комин в Лесковац и днес представлява един от реперите на града. Керемидата, която се произвеждала в миналия век в Лесковац, със знак на слон и със своята припознатост, с интензивния си червен цвят и днес украсява покривите на Лесковац, Ниш, Враня, Скопие и на много други близки и далечни градове.

Традиционните методи за моделиране на глината са прилагани все до 1974 година, когато е построено ново хале със съоръжения и машини за производство на керемиди и блокови стоки, съвременни за този период на историята. Обаче, отделни сегменти на тогавашното производство и по-нататък се основавали на мануелната работа и с голям брой работници, без детайлно съзиарне на възможностите за повишаване на качеството и количеството на продукцията.Tradicionalne metode oblikovanja gline primenjivane su sve do 1974. kad je izgrađena nova hala sa uređajima i mašinama za proizvodnju crepa i blokovske robe, savremenim za taj period istorije. Međutim, pojedini segmenti tadašnje proizvodnje su se i dalje zasnivali na ručnom radu i primeni velikog broja radnika, bez detaljnog sagledavanja mogućnosti povećanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje.

1928 година – след като напуска дружеството един от собствениците му – Михайло Соколович, фабриката получава ново название „Керамична фабрика Рафайлович и Беяз“.

След Втората световна война прераства в ОП „Победа“ – индустриално предприятие за керемиди и тухли, чиито продукти ще станат известни в стара Югославия.

1997 година – извършена е подялба на предприятието на няколко малки, специализирани за производство на отделни видове строителен материал. Така се създава ОП „МЛАДОСТ“ като екип от млади, трудолюбиви и мотивирани хора, които искат да се върнат на своите стари пазари и да се представят на нови. Тогавашният период се отличава със стабилност в дейността и с умерено развитие, в унисон с обществените обстоятелства.

2003 година – с приватизирането си предприятие „МЛАДОСТ“ става акционерно дружество, а ръководството и заетите получавт нов стимул за по-нататъшен напредък и развитие.

От този момент до 2008 година се работи върху непрекъснатото подобряване на качеството и капацитета на производството, а фирмата ИГМ „МЛАДОСТ“ изцяло се насочва към производството на керемиди. Компанията използва същия период за приемане и професионало усъвършенстване на нови кадри в основните производствени профили: технология, машинство и електроника.

2008 година – започва нова ера с ремонта на фабриката, който представлява значителна крачка в осъвременяването на производствения процес, особено в първичната преработка, с въвеждането на най-съвременни мелници с голям капацитет за финна преработка на глината, както и голям напредък в слагането и разлагането на сухи и печени стоки, а особено в пакетирането на продуктите при пълна автоматизация на процеса. Също така, в първата фаза на реконструкцията се акцентува върху осъвременяването и автоматизацията на процеса за сушене и печене на продуктите, и то с най-съвременни системи за следене и контрол на процеса. С това до голяма степен са подобрени условията за работа и е хуманизиран трудът.

В началото на 2011 година – втора част от ремонта с доизграждане на хале за сурово производство, което се основава на поставяне на нов екструдер от немския производител „Handle“ и инсталиране на нови двуглави преси от италианската фирма „Bongioanni“, които се нареждат сред най-съвременните в тази област. Приложението на тази съвременна и високо контролирана технология пряко влияе върху качеството на продуктите в смисъл на физико-меканични характеристики, както и върху естетиката им, с което се задоволяват изискванията на все по-избирливия пазар.

ИГМ МЛАДОСТ – ТМП

2006 година – извършена е приватизация на ИГМ „7 ЮЛИ“ в Топлишка Мала Плана, която дотогава е работила като обществено предприятие. От този ден фабриката работи под название ИГМ „МЛАДОСТ-ТМП“ ДОО.

Веднага след приватизацията, вече през 2006 година започва ремонт на фабриката:

2006-07: направена е комплектна автоматична линия за слагане и разлагане на продуктите, вградена е напълно нова фина мелница от реномирания немски производител „Haendle“, извършена е реконструкция на пещите и са вградени нови горилни групи. Инсталирана е система за надзор на температурата и останалите параметри в пещите и сушилнята, 6 вентилационни групи за сушилнята, компресор с високо налягане и е направена нова мрежа за развеждане на компримован вездух.

Построено е и ново производствено хале за складиране на съоръженията за разлагане на продукти.

2008 година – извършена е реконструкция на линията за моделиране, преправена е пресата в система с два изхода и е вградено автоматично товарене на суровите продукти във вагоните на сушилнята. Увеличен е броят на вентилационните групи в сушилнята и е извършена автоматизация на комплектната линия за моделиране, товарене на суровите продукти и стоварване на сухите стоки. Вградена е мелница с по-голям капацитет, след това още един компресор с високо налягане, както и нов трафопост от 630 KW.

2009-2010 година – вградени са следните съоръжения: груба мелница Bedeschi, екструдер Bedeschi, вентилатор за димни газове, система за рециркулация на димните газове от пещите. Извършена е реконструкция на първичната преработка.

С тези инвестиции и техническо-технологически начинания е създадена възможност за производство на изключително качествени продукти със същевременно увеличаване на капацитетите, поради което ИГМ МЛАДОСТ-ТМП се нарежда сред най-големите производители на блокови стоки в Сърбия.

2010 година – открито е ново находище на твърде качествена глина, коята дава възможност за правилен подход към експлоатацията, при наличието на съответен път за безпрепятствен транспорт. Построен е нов басейн за мазут от 1000 м3 и е асфалтирано 10 000 м3 пространство за складиране на готовите продукти; построена е нова управителна сграда, извършен е ремонт на помещенията на техническите служби и на столовата за работниците в производните халета.

ИГМ МЛАДОСТ – РАД, ВЛАСОТИНЦЕ

Фабриката ИГМ „РАД“ във Власотинце все до 06. 11. 2006 година е работила като обществено предприятие, когато е приватизирана. От този дата насам фабриката работи под названието ИГМ „МЛАДОСТ РАД“ АД.

В периода преди приватизацията е произвеждала блокови стоки (около 5 500 000 бройки годишно) и керемиди (около 2 000 000 бройки), които е пласирала предимно на местния пазар.

2007 година – започват подготовките за ремонт на фабриката, всичко с цел производството да се подобрява и осъвременява.

2008 година – ремонтът е завършен.

2009 година – начало на производството по новата технология. С този ремонт фабриката е станала технологически съвременна, автоматизирана и роботизирана, което е условие за производство на строителен материал в съзвучие с пазарните изисквания и потребностите на купувача. Конкретни инвестиционни начинания са: напълно нова производствена линия, нови мелници за първична и вторична преработка от производителя BONGIOANNI, най-нов тип преса от производителя BEDESCHI, най-нови роботи от японския производител FANUK, комплектно автоматизиран процес на линията за сурово моделиране, сухото слагане на стоките в сушилнята и линията за разлагане на печените продукти, комплектно ремонтирана и съвременна сушилня.

Като резултат от всичко посочено, ИГМ „МЛАДОСТ РАД“ АД днес произвежда гитер 5, гитер тухла, фасадна тухла, ферт гредички 14, термоблок, кух блок 5 и вентилационен блок. Фабриката същевременно е техническо-технологически подготвена да отговори и на други съвременни тенденции и на изискванията на пазара.