(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Në pajtim me nenin 495 paragrafi 1. Nga Ligji për Kompanitë (Gazeta Zyrtare 36/2011, 89/2011, 83/2014 dhe 51/2015), drejtorët IGM Mladost doo Leskovc, IGM Mladost-TMP doo Mala Palana dhe DOO MLADOST – Vojvoda Prijezda Stalac njoftuan draftin e Marrëveshjes së Bashkimit.