IGM MLADOST, LESKOVAC

Në vitin 1911-me themelimin “Fabrikës së Qeramikës Rafajlloviç,Sokolloviç dhe Bejaz” janë vën themelet e industries moderne të materialit ndërtimor nga argjila. Ndërtesa e madhe të ashtu-quajturës “Tulltorja e vjetër”me oxhakun më të lartë në Leskovc edhe sot paraqet një ndër referencat e qytetit. Tjegulla e cila është prodhuar në fillimin e shekullit të kaluar në Leskovc, me llogon e elefantit dhe me ngjyrën e sajë të njohur të kuqe intensive edhe sot dekoron kulmet e Leskovcit, Vranjes, Shkupit dhe shum qyteteve tjera afër dhe largë.

Metodat tradicionale e përpunimit të argjilës janë aplikuar deri më 1974. kur është ndërtuar halla me pajisjet dhe makinat e reja për prodhimin e tjegullave dhe tullave, moderne për atë periudhë. Por disa segmente të prodhimit janë bazuar në prodhimin mekanik dhe shumë fuqi punëtore, pa shfrytëzimin detal të mundësive për rritjen e kualitetit dhe kuantitetit të prodhimit.

Në vitin 1928-me daljen e njërit nga themeluesve Mihajla Sokoloviça,fabrika merr emrin e ri “Fabrika e Qeramikës Rafajlloviç dhe Bejaz”.

Pas mbarimit të luftës së dytë botërore fabrika shëndrrohet në DP”Pobeda” – ndërmarrja industriale për tjegulla dhe tulla, prodhime të njohura në mbarë Jugosllavin e vjetër.

Më vitin 1997-është bër ndarja e fabrikës në shumë ndërmarje të vogla të specializuara për prodhimin e llojeve të caktuara të materialit ndërtimor. Ashtu themelohet D.P. “MLADOST” si tërsi e njerëzve të ri të motivuar dhe energjik tëcilët dëshirojnë të kthejn tregjet e vjetra dhe të prezentohen tregjeve të reja. Periudha e cila fillon atëhere shënohet me stabilitet në prodhim e punë me rrethanat e përgjithshme në shoqëri.

Në vitin 2003-me privatizimin e ndërmarjes “MLADOST” shëndrrohet në ndërmarje akcionare, dhe fillon të punohet edhe më shumë në përmisimin dhe zhvillimin e mëtejshëm.

Nga ky moment e deri në 2008 punohej konstantë në rritjen e kualitetit dhe kapacitetit prodhuesë, ndërsa ndërmarja IGM “Mladost” tërësisht orientohet në prodhimin e tjegullave. Në të njëjtën periudhë, kompania ka shfytëzuar kohën në punësimin e kuadrove dhe trajnimin e stafit për prodhimin bazë: teknologji, makineri dhe elektronik.

Në vitin 2008-fillon një epokë e re me rekonstruimin e fabrikës e cila paraqet një hap thelbësor në modernizimin e procesit të prodhimit veçanërisht në përpunimin primar, mullinjëve të gjeneratës së fundit me kapacitete të madha përpunuese, dhe një përparim të madhë në palosjenë dhe shpërndarjen e materialit të terur dhe pjekur a veçanërisht në drejtimin e paketimit të produkteve me automatizimin e plotë të procesit. Gjithashtu, vlen të theksohet se gjatë fazes së pare së rikonstruimit është punuar shumë në modernizimin dhe automatizimin e procesitë tharjesë dhe pjekjesë së prodhimeve, dhe ate me anë të sistemeve më të avansuara për monitorimin dhe kontrollimin e proceseve të kualitetit. Dhe me kët në masë të madhe është kontribuar në rritjen e cilësis dhe kushteve të punës.

Në fillim të vitit 2011-pjesa e dytë e këtij rekonstruimi me shtimin e repatit për përpunimin lëndës së pare e cila bazohet në vënien në punë extruderit të ri të prodhuesit gjerman “Händle” dhe instalimin e presave me dy koka të prodhuesit Italian “Bongioanni” të cilat janë më modernet në kët lëmi.Përdorimi I kësaj teknologjie të kontrolluar dhe modern,ka ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e produktit në kuptimin e karakteristikave fiziko-mekanike, si dhe pamjen estetike të tjegullave me të cilat plotësohen kërkesat e tregut.

IGM-MLLADOST-TMP

Në vitin 2006-është privatizuar fabrika IGM “7. JULLI” në Malla Pllann e cila deri atëhere ka punuar si ndërmarje shoqërore. Prej asaj dite fabrika punon me emrin IGM” MLLADOST-TMP” d.o.o.

Menjëher pas privatizimit, gjat vitit 2006 është filluar me rekonstruimin e fabrikës:

2006-07 është montuar linja automatike për palosjen shpërndarjen e prodhimeve, është montuar mulliri I ri për thërmimin dhe përpunimin e lëndës së pare të prodhuesit gjerman me renome Haendle, është rekonstruimi I furrave dhe montimi I kalldajave të reja. Është instaluar sistemi për monitorim të temperatures dhe parametrave tjerë në furrë dhe në tharsen, 6 grupe ventilatorësh për tharsen , kompresorin e shtypjesë së lartë dhe është bër rrjeti I ri për shpërndarjen e ajrit të komprimuar.

Ёshtë ndërtuar reparti I ri për nevojat e akomodimit të pajisjeve.

Në vitin 2008-është rekonstruar linja për formatimin dhe njënien e formës të produkteve, është përpunuar presa në sistemin me dy dalje dhe janë automatizuar proceset e ngarkimit të produkteve në vagonat e tharses. Ёshtë shtuar grupi I ventilatorëve në tharse dhe automatizuar linja për formatimin dhe dhënien e formës së produkteve, ngarrkimin e lëndës së pare dhe shkarkimin e produkteve nga tharsja. Ёshtë montuar mulliri me kapacitet më të madhë,pastaj dhe nje kompresor I shtypjes së lart dhe trafo e re prej 630 kW.

2009-10 janë montuar pajisjet në vijim: mulliri Badeschi, extruderi Badeschi, ventilatori gazërave nga oxhaku I furrës. Rekonstruimi I përpunimit primar.

Të gjitha këto investime me proceset teknike dhe teknologjike, kanë mundësuar prodhimin e produkteve kualitetive njëkohësisht rritjen e kepaciteteve prodhuese, gjë që IGM MLLADOST-TMP e kategorizon në prodhuesit mëdhenj të bllovave në Sërbi.

Në vitin 2010-hapet hapsira e re për nxjerrjen e argjilës kualitative e cila mundëson qasjen e duhur në eksploatimin me rrugë të pështatshme për mbarëvajtjen e trasportit. Ёshtë ndërtuar një rezervoar I ri për mazut prej 1.000m3 dhe janë asfaltuar 10.000m2 për magazinimin e produkteve finale; ndërtohet ndërtesa e re për administratën, renovohen hapsirat kuadrove teknike si dhe restoranti për punëtorët në hapsirën e repartit të prodhimit.

IGM-MLLADOST-RAD, VLLASOTINC

Fabrika IGM “RAD” në Vllasotinc ka punuar si ndërmarje shoqërore deri në privatizim më 06.11.2006, dhe prej asaj date fabrika vepron me emrin IGM “MLLADOST RAD” A.D.

Në periudhën para privatizimit fabrika ka prodhuar blloka (5.500.000 cop në nivel vjetor) dhe tjegulla (rreth 2.000.000 cop) të cilat zakonishtë I ka plasuar në tregun local.

Në vitin 2007-të fillojnë përgatitjet për rikonstruimin e fabrikës, me qëllim të përmirësimit të prodhimit dhe modernizimin e sajë.

Në vitin 2008-është kryer rekonstruimi

Në vitin 2009-fillon prodhimin me teknologjin e re. Me kët rikonstruim fabrika bëhet me teknologji modern, e automatizuar dhe robotizuar dhe që ka qenë kushtë për prodhimin e materialit ndërtimor në përputhje me kërkesat e tregut dhe blerësve. Hapat konkret të investimeve kan qenë: komplet linja e re e prodhimit, mullit e ri për përpunimin primar dhe sekondar të prodhuesit “BONGIAOANNI”, presa e gjeneratës më të re “BADESCHI”, robotat e gjeneratës më të re të prodhuesit Japonez “FANUK”, automatizimi komplet I linjës I formatimit dhedhënies së formës, palosjen e produkteve nga tharsja në vagonat dhe vija për shpërndarjen e produkteve të pjekura, rekonstruimi komplet dhe modernizimi I tharses.2009. godina – početak proizvodnje po novoj tehnologiji. Ovom rekontrukcijom fabrika je postal tehnološki savremena, automatizovana i robotizovana sto je bio uslov za proizvodnju građevinskog materijala u skladu sa tržišnim zahtevima i potrebama kupaca. Konkretni investicioni poduhvati su bili: potpuno nova proizvodna linija, novi mlinovi primarne i sekundarne prerade proizvođača “BONGIOANNI”, presa najnovije generacije proizvođača “BEDESCHI”, roboti najnovije generacije japanskog proizvođača “FANUK”, kompletno automatizovan proces linije sirovog oblikovanja, suvog slaganja robe na vagonima i linija za razlaganje pečene proizvodnje, kompletno rekonstruisane i osavremenjene sušare.

Si rezultat I gjitha këtyre proceseve, IGM “MLLADOST-RAD” AD sot prodhon Giter 5, Tulla giter, tulla fasade, Fert monta 14, Blloka termo, Blloka të lehtësuara 5, Bllok për ventilim, Fabrika njëkohësisht është e pregaditur me mundësit tekniko-teknologjike ti përgjigjet edhe trendeve e tjera bashkëkohore dhe kërkesave të tregut.