Производи / Керамиди

Вентилациона керамида

Маса на едно парче:cca. 3,2 kg
Должина:415 mm
Ширина:260 mm
Растојание на летвичките:35,5 cm
Минимален нагиб на покривот:20°
Напомена:
проветрување на покривот и спречување кондензација
Монтажа: По две вентилациони керамиди помегу секои две греди
во вториот и претпоследниот ред од покривната површина