Производи / Керамиди

Снегобран

Маса на едно парче:cca. 3,3 kg
Должина:415 mm
Ширина:260 mm
Покривна должина:cca. 35,8 cm
Покривна ширина:cca. 21,9 cm
Растојание на летвичките:35,5 cm
Минимален нагиб на покривот:20°
Напомена:
Спречува неконтролирано паѓање на снегот од покривот
Монтажа: бројот и распоредот на снегобраните
зависи од климатската зона и косината на покривот