Производи / Блокови

Канал

Опис на производот:ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕЃУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ
Димензии:245 x 115 x 40     0,8 NF
Маса (тежина):1,1 kg
Носивост:1,7 kN
Парчиња на 1m должина:4
Парчиња на 1m3: 880
Употреба:за префабрикуваните греди на таванската конструкција
Број на парчиња на палета/тежина на палета:960/1061 kg
Производител:"Mладост - РАД" Власотинцe