PRODUKTET / BLLOKAT

Bllokat për muratim tamponim,ndarje ndërmjet kateve prodhohen në fabrikat IGM MLADOST-RAD Vllasotinc i IGM MLADOST-TMP Mala Pllan. Falë investimeve të mëdha në pajisje dhe teknologjit e reja dhe me lëndën e parë kualitative, janë fituarë produkte me dimensione dhe lloje të ndryshme të cilat mundësojn ndërtime moderne që përfshijnë:

  • Ndërtime të shpejta dhe ekonomike,
  • Izolim të mirë të akustik i cili mundëson qëndrim të qetë dhe të këndshëm,
  • Forcë të mirë
  • Produkt natyral ekologjik dhe i shëndoshë,
  • Teknologjitë ekologjike që sigurojn mbrojtjen e mjedisit,
  • Akumulim të mire të nxehtësis,
  • Rezistencë ndaj zjarreve,
  • Kontroll të vazhdueshëm intern të cilësisë dhe certifikatet nga institutet vendase dhe të huaja janë garancioni i cilësisë konstante.

Si garancion i kualitetit, përveç kontrolleve të përditshme interne në laboratoret tona, të gjitha produktet posedojn certifikatet e kualitetit të lëshuara nga institutet e njohura europiane. Gjithashtu, të gjitha produktet kanë CE shenjë (Direktiv e BE 89/106/EEC për produktet e ndërtimit), lëshuar nga Instituti CIES i Stara Zagora, Bullgari, i cili është organi i autorizuar nga BE për testimin dhe certifikimin e produkteve sipas standardeve të BE.